โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                    ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์        จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม-หลักสูตร  รวมไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

                    1.  หมวดวิชาสามัญ                                                                    ไม่น้อยกว่า       21        หน่วยกิต
      1.1    วิชาสามัญทั่วไป (13 หน่วยกิต)
      1.2    วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)
                   2.  หมวดวิชาชีพ                                                                        ไม่น้อยกว่า       59        หน่วยกิต
      2.1    วิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
      2.2    วิชาชีพสาขาวิชา  (25 หน่วยกิต)
      2.3    วิชาชีพสาขางาน  (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
      2.4    โครงการ (4 หน่วยกิต)
                   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               ไม่น้อยกว่า         6        หน่วยกิต
                   4.  ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)
                   5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง)

                                                                                                                รวมไม่น้อยกว่า        86       หน่วยกิต

 

                    โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม

                    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า       จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้

                      รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
                     3500-0001                               หลักพืชกรรม                                                                                           2    (3)
                     3500-0002                               หลักการเลี้ยงสัตว์                                                                                     2    (3)
                     3500-0003                               ช่างเกษตรเบื้องต้น                                                                                   2    (4)

      1.  หมวดวิชาสามัญ                                                                                                        ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป (13 หน่วยกิต)
              1.1.1   กลุ่มวิชาภาษา (7 หน่วยกิต)
                          (1)  ภาษาไทย (3 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-1101                    ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                                                                   3    (3)

                          (2)  ภาษาอังกฤษ (4 หน่วยกิต)
         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-1201                    ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1                                                    2    (3)
         3000-1202                    ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2                                                    2    (3)

              1.1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)  ให้เรียนรายวิชา 3000-1301  จำนวน 1 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก   รวมจำนวน  3  หน่วยกิต
         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-1301                    ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                                                       1    (1)

              1.1.3   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)  ให้เรียนรายวิชา 3000-1601  จำนวน 1 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก   รวมจำนวน  3 หน่วยกิต
        รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-1601                    ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ                                                                             1    (1)


      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)

              1.2.1   กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

        รหัสวิชา                                        ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
        3000-1203                    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                                            1    (2)
        3000-1221                    ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร                                                                                     1    (2)
              1.2.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

                          (1)  วิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
        รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
        3000-1401                    วิทยาศาสตร์ 1                                                                                                        3    (4)
                          (2)  วิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
        รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
        3000-1504                    คณิตศาสตร์ 4                                                                                                         3    (3)

2.  หมวดวิชาชีพ                                                                                                              ไม่น้อยกว่า  58  หน่วยกิต

      2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

              2.1.1   กลุ่มบริหารงานคุณภาพ   (3 หน่วยกิต)  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-0101                    การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต                                         3    (3)
              2.1.2   กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (3 หน่วยกิต)   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3000-0201                    โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ                                                                       3    (4)
                2.1.3  กลุ่มพื้นฐานงานอาชีพ (9 หน่วยกิต)
         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
         3500-0101                    วิทยาศาสตร์เกษตร                                                                                           3    (4)
         3500-0106                    สถิติและการวางแผนการทดลอง                                                                     3    (4)
         3506-1002                    การจัดการธุรกิจเกษตร                                                                                    3    (4)


     
      2.2    วิชาชีพสาขาวิชา  (25 หน่วยกิต)
         รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
      3500-0104                    จุลชีววิทยา                                                                                                        3    (4)
      3503-2001                    โภชนศาสตร์สัตว์                                                                                              3    (4)
      3503-2002                    การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                                                                      3    (4)
      3503-2003                    กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์                                                                      3    (4)
      3503-2004                    อาหารและการให้อาหารสัตว์                                                                           3    (4)
      3503-2005                    การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง                                                         3    (4)
      3506-2107                    บัญชีฟาร์ม                                                                                                        3    (4)
      3501-2001                    สัมมนา                                                                                                             1    (2)
      3506-2001                    การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ                                                       3    (4)

      2.3    วิชาชีพสาขางาน  (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

                ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง  หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รวมไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 

                2.3.1  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
       รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
      3503-2102                    การผลิตไก่ไข่                                                                                                       3    (4)
      3503-2107                    การผลิตสุกร                                                                                                         3    (4)
      3503-2108                    การผลิตโคนม                                                                                                      3    (4)
      3503-2112                    โรคและการสุขาภิบาลสัตว์                                                                                  3    (4)
      3503-2114                    การผสมเทียม                                                                                                        3    (4)
      3503-2115                    พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง                                                                                              3    (4)
      3503-2207                    สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์                                                                                 3    (4)

                2.3.2  สาขางานอาหารสัตว์
        รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
      3503-2201                    การผลิตอาหารสัตว์                                                                                               3    (4)
      3503-2203                    การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                                                      3    (4)
      3503-2204                    การวิเคราะห์อาหารสัตว์                                                                                        3    (4)
      3503-2205                    สารผสมล่วงหน้าและสารเสริมในอาหารสัตว์                                                        3    (4)

               
                 สำหรับการเรียนทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กำหนดแผนการฝึกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

      2.4  โครงการ (4 หน่วยกิต)

         รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
      3503-6001                          โครงการ                                                                                                        4    (*)

    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

                ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
          รหัสวิชา                                      ชื่อวิชา                                                                                     หน่วยกิต (ชั่วโมง)
       3504-2103                    การส่งเสริมปศุสัตว์                                                                                              3    (4)

     4.   ฝึกงาน

                ให้นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ  อย่างน้อย  1  ภาคเรียน     ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

     5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร

              ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน  โดยมีเวลารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
        3000-2001                  กิจกรรม                                                                                                                          –       (2)
        3000-2002                  กิจกรรม                                                                                                                          –       (2)
        3000-2003                  กิจกรรม                                                                                                                         –       (2)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.com.